ZESPÓŁ DS. ZIELENI MIEJSKIEJ

Co to jest „zieleń miejska”?

W myśl Ustawy o ochronie przyrody tereny zieleni to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności:

-  parki,

- zieleńce,

- promenady,

- bulwary,

- ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe,

- cmentarze,

- zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.

Można zatem śmiało powiedzieć, że zieleń miejska, to każdy skrawek zieloności z jaką mamy do czynienia w naszej przestrzeni.

  

 

projekt dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich