ZESPÓŁ DS. ZIELENI MIEJSKIEJ

Do kogo dzwonić, pytać, gdzie szukać informacji?

 Organy właściwe w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni

Sprawa

Organ właściwy

Podstawa prawna

Pytania dotyczące indywidualnych spraw z zakresu ochrony zadrzewień 
i terenów zieleni

wójt, burmistrz, prezydent miasta 
lub burmistrz dzielnicy

art. 7 ust. 1 pkt 12 
ustawy o samorządzie gminnym

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu

wójt, burmistrz, prezydent miasta,

starosta w przypadku nieruchomości będących własnością gminy (a nieoddanej do użytkowania wieczystego)

wojewódzki konserwator zabytków 
w przypadku nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków

art. 83a ust. 1 i 2 oraz art. 90 
ustawy o ochronie przyrody

Skargi w zakresie ochrony zadrzewień

rada gminy/miasta/dzielnicy 
- skarga na działalność wójta, burmistrza, prezydenta lub ewentualnie
burmistrza dzielnicy

rada powiatu 
- skarga na działalność starosty

Generalny Konserwator Zabytków 
- skarga na działalność wojewódzkiego konserwatora zabytków

art. 229 Kodeks postępowania administracyjnego

Skargi w zakresie spraw finansowych

regionalna izba obrachunkowa

art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego

Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w zakresie ochrony drzew i krzewów

wójt, burmistrz, prezydent miasta

starosta w przypadku nieruchomości będących własnością gminy

 art. 88 ust. 1 i art. 90 
ustawy o ochronie przyrody 

Skargi w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną (zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu bądź decyzje o nałożeniu kary)

organ, który wydał decyzję 
lub samorządowe kolegium odwoławcze

- zależnie od tego czy skarżący żąda wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji czy jej uchylenia 
lub zmiany

 art. 236 Kodeksu postępowania administracyjnego

  

 

projekt dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich