ZESPÓŁ DS. ZIELENI MIEJSKIEJ

Ochrona zieleni miejskiej

Zieleń miejska wymaga rzetelnej ochrony i to jest pewne.

Termin zieleni miejskiej zawiera w sobie wiele różnorodnych form przyrody, do których możemy podejść całościowo – np. park, czy las, ale także możemy postrzegać zieleń jako pojedyncze okazy, np. drzewa lub krzewy.

Zanim zaczniemy przyglądać się drzewom pod kątem ich ochrony, warto zastanowić się czym jest drzewo. Że to nie tylko to, co widzimy, ale także rozbudowany i utrzymujący całą konstrukcję system korzeniowy. Nie tylko wycięcie drzewa, czy zniszczenie korony jest negatywnym zjawiskiem, ale także zaduszanie korzeni drzewa poprzez zabetonowanie. Dla zdrowego funkcjonowania drzewo powinno mieć do dyspozycji powierzchnię biologicznie czynną o 1-2 metrów szerszą niż rozpiętość korony.

Źródło: http://sendzimir.org.pl/sites/default/files/wzr4/wzr4-1.pdf

Przyroda może być chroniona na różne sposoby, właśnie w zależności od podejścia. Jednym z najważniejszych instrumentów w tym zakresie jest Ustawa o ochronie przyrody, która m.in. reguluje zasady wycinki drzew, czy powoływania pomników przyrody. Ale są także inne przepisy prawne gwarantujące ochronę zieleni miejskiej.W myśl Ustawy o ochronie przyrody „Celem ochrony przyrody jest: 5. ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień”.

Zobacz też:

poznaj miejscowy plan zagospodarowania terenu

utwórz pomnik przyrody

poznaj prawo i monitoruj wycinki drzew

 

 

  

 

projekt dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich