ZESPÓŁ DS. ZIELENI MIEJSKIEJ

poznaj prawo i monitoruj wycinki drzew

Niezwykle ważnym instrumentem ochrony drzew są zapisy Ustawy o ochronie przyrody dotyczące obostrzeń związanych z wycinką drzew. Będąc po drugiej stronie barykady, czyli broniąc drzew stojąc na straży prawa, dobrze znać przepisy i żądać ich egzekwowania.

Jakie drzewo można wyciąć w myśl ustawy?

We wszystkich pozostałych sytuacjach potrzebujemy zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów

Co musi zawierać wniosek o wycinkę drzewa lub krzewu?

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,

- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,

- zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,

- nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,

- wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew

- miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

- rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji (dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)

- projekt planu: a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub b) przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu określa:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2) miejsce usunięcia drzewa lub krzewu;

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

5) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

6) wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu;

7) termin usunięcia drzewa lub krzewu.

W przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeń zastępczych, zezwolenie to określa dodatkowo:

1) miejsce nasadzeń;

2) liczbę drzew lub wielkość powierzchni krzewów;

3) minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny wiek krzewów;

4) gatunek lub odmianę drzew lub krzewów;

5) termin wykonania nasadzeń;

6) termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń.

W przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu, zezwolenie to określa dodatkowo:

1) miejsce, na które zostanie przesadzone drzewo lub krzew;

2) termin przesadzenia drzewa lub krzewu;

3) termin złożenia informacji o przesadzeniu drzewa lub krzewu;

4) może określać dodatkowo warunki techniczne sadzenia lub przesadzenia drzewa lub krzewu.

Opłaty za wycinkę

Nie nalicza się opłaty za wycięcie drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku wycinki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej opłaty są naliczane wg określonych stawek, lub odraczane jeśli decyzja o usunięciu została uzależniona od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych. Odroczenie następuje na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych a umorzenie zależy od zachowania żywotności drzewa.

Przykładowo za wycięcie drzewa, o obwodzie wynoszącym 200 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, opłata wynosi 152 754 zł.

                                                               

  

 

projekt dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich