ZESPÓŁ DS. ZIELENI MIEJSKIEJ

utwórz pomnik przyrody

Inną formą ochrony zieleni w mieście są pomniki przyrody. W myśl Ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Dla nas, najbardziej interesujące są drzewa i krzewy, które możemy włączyć pod ochronę właśnie jako pomnik przyrody. W Warszawie obecnie mamy 471 oznaczonych pomników przyrody, a ich wykaz możemy znaleźć tutaj.

Każdy z nas może wystąpić z wnioskiem o objęcie drzewa lub krzewu formą ochrony przyrody jaką jest pomnik przyrody. Wg ww ustawy, drzewo, które może zostać pomnikiem musi byś „okazałych rozmiarów”. Niestety do dnia dzisiejszego, Minister Środowiska, nie wydał rozporządzenia, które jasno by precyzowało wymiary drzewa, ale ogólnie przyjęte jest stosowanie kryteriów, które znaleźć możemy na stronie Ligii Ochrony Przyrody: „Kryterium uznania drzewa za pomnik przyrody jest jego obwód mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi. Obwody najbardziej pospolitych gatunków drzew stanowią dolną granicę dla drzew pomnikowych. Obwody gatunków rodzimych drzew stanowiące orientacyjne dolne granice dla drzew pomnikowych (wg Instrukcji o urządzaniu lasów w parkach narodowych i rezerwatach przyrody wydane przez Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego): 

 1. czeremcha zwyczajna - 94 cm 
 2. jabłoń - 94 cm 
 3. jarzębina - 157 cm 
 4. grab pospolity - 188 cm 
 5. brzoza brodawkowa - 219 cm 
 6. brzoza omszona - 219 cm 
 7. klon jawor - 219 cm 
 8. klon pospolity - 219 cm 
 9. topola osika - 219 cm 
 10. wiąz pospolity - 219 cm 
 11. jesion wyniosły - 251 cm 
 12. buk pospolity - 314 cm 
 13. jodła - 314 cm 
 14. lipa drobnolistna - 314 cm 
 15. lipa szerokolistna - 314 cm 
 16. modrzew europejski - 314 cm 
 17. sosna pospolita - 314 cm 
 18. świerk pospolity - 314 cm 
 19. dąb szypułkowy - 376 cm 
 20. topola czarna i biała - 376 cm 
 21. wierzba biała i krucha - 376 cm 

Okazy poszczególnych gatunków drzew, występujących na granicy lub poza granicą swego naturalnego zasięgu, mogą być uznane za pomniki przyrody w przypadku stwierdzenia mniejszych rozmiarów. 

Obwody gatunków drzew obcego pochodzenia stanowiące orientacyjną dolną granicę dla drzew pomnikowych: 

 1. Złotokap pospolity - 95 cm 
 2. Oliwnik wąskolistny - 100 cm 
 3. Cis pospolity - 150 cm (wszystkie cisy na stanowiskach naturalnych niezależnie od rozmiarów podlegają ochronie prawnej jako drzewa należące do wymierającego gatunku). 
 4. Cyprysik groszkowy - 150 cm 
 5. Cyprysik Lawsona - 150 cm 
 6. Żywotnik zachodni - 150 cm 
 7. Miłorząb dwuklapowy - 200 cm 
 8. Żywotnik olbrzymi - 200 cm 
 9. Sosna wejmutka - 220 cm 
 10. Klon srebrzysty - 250 cm 
 11. Sosna czarna - 250 cm 
 12. Tulipanowiec amerykański - 250 cm 
 13. Daglezja zielona - 300 cm 
 14. Kasztanowiec biały - 300 cm 
 15. Platan klonolistny - 400 cm

  

 

projekt dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich