ZESPÓŁ DS. ZIELENI MIEJSKIEJ

wycinka drzew a inwestycje

W 2015r. NIK opublikował raport „Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach” który wskazuje na szereg problemów przy podejmowaniu decyzji o wycince. Patrząc na sprawę tylko z prawnego punktu widzenia, urzędnicy przestrzegają przepisów, jednak w zdecydowanej większości interpretują zapisy na korzyść wnioskodawców i inwestorów, czyli nie chronią rzetelnie przyrody.

Główne problemy, które wykazał NIK to:

- przedkładanie interesów inwestorów ponad interes społeczny, jakim jest ochrona przyrody

- przyjmowanie wniosków na budowę niezawierających obligatoryjnej inwentaryzacji istniejących zadrzewień i planowanego układu zieleni

- nie badanie wartości przyrodniczej drzew

- nie proponowanie alternatywnych rozwiązań chroniących drzewa

- wykonywanie niekompletnych oględzin terenowych, np. bez dokumentacji fotograficznej

- nie powoływanie biegłych  w zakresie oceny stanu drzew

- niska jakość nasadzeń zastępczych -  nowe drzewa są za słabe i zbyt młode by się przyjąć i rzeczywiście zastąpić wycięte, są niedopasowane do otoczenia i panujących warunków często obumierają – ponadto brak możliwości określenia wieku nowego drzewa może prowadzić do sytuacji, że wbrew założeniom kompensacji, także ono zostanie w bliższej lub dalszej przyszłości usunięte. I to dużo bardziej bezproblemowo, bez powiadamiania urzędników, ponieważ drzewa, których wiek nie przekroczy 10 lat można wycinać bez zezwolenia

- brak kontroli nasadzeń zastępczych w terenie

Wg prawa, „w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą. Właściwy organ administracji w pozwoleniu na budowę szczegółowo określa zakres tych obowiązków.”

Dokumentacja inwestora:

I dalej: „Projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący m.in. układ zieleni. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na mapie do celów projektowych. Część opisowa powinna określać m.in. − istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, − projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym m.in. ukształtowanie terenu i zieleni, − zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak m.in. powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna. Część rysunkowa powinna określać ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu.”

W 2015r. miała miejsce nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody, która wprowadziła jedną zmianę z zakresie wycinek pod inwestycje - prawo zakłada, że wycinkę drzew lub krzewów będzie można przeprowadzić dopiero np. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

  

 

projekt dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich